Zarządzanie architekturą i jakością danych

Enterprise Architecture with Model Driven Approach is our way to deliver business values

Architektura danych jest częścią Architektury Korporacyjnej. Definiowanie architektury danych należy realizować w kontekście wszystkich domen Architektury Korporacyjnej: architektury biznesowej, architektury aplikacji oraz architektury technologicznej.

Opracowanie architektury danych

Aby proces ten przebiegał sprawnie i skutecznie, należy przejść przez kilka początkowych etapów:

Proces zarządzania zasobami
Na samym początku opracowujemy meta-model procesów Architektury Korporacyjnej oraz procesów rozwoju i utrzymania usług IT. Każdemu elementowi przypisujemy jego cykl życia. Finalnie, tworzymy repozytorium architektoniczne, w którym możemy składować informacje o grupach danych oraz pozostałych, powiązanych blokach architektonicznych.

Proces zarządzania konfiguracją
Na podstawie opracowanego meta-modelu oraz cyklu życia bloków architektonicznych, możemy nakreślić schemat konfiguracji. Pozwoli on kontrolować i utrzymywać bloki architektoniczne w spójności w czasie zmian biznesowych.

Tak przygotowana organizacja, z procedurami tworzenia i zarządzania komponentami architektury, jest gotowa do zbudowania Architektury Danych. Rozpoczynamy od inicjalnego zasilenia repozytorium architektury w opis jej stanu as-is. Następnie zbieramy informacje na temat obiektów biznesowych, obiektów danych oraz innych bloków architektury, zdefiniowanych w meta-modelu.

Zarządzanie i utrzymanie architektury danych

W procesach zarządzania Architekturą Korporacyjną oraz zarządzania strategią dokonujemy aktualizacji repozytorium architektury danych. Finalnie, otrzymujemy repozytorium, z którego możemy raportować stan naszej architektury danych i na którym możemy realizować proces utrzymania architektury danych.

W kolejnych filmach pokazujemy przykład takiego repozytorium.

Jakość danych powinna być rozpatrywana w szerszym kontekście zarządzania jakością w organizacji. Realizacja procesu jakościowego przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu zarządzania i w oparciu o zarządzanie ryzykiem, gwarantuje przewidywalne wyniki.

Zarządzanie jakością danych

Główne bloki architektoniczne, odpowiedzialne za ten proces to:

Proces zarządzania jakością
Najważniejsze jego elementy zostały omówione w punkcie, opisującym budowanie systemu zarządzania jakością danych. Zwróćmy uwagę, że proces zarządzania jakością integruje wszystkie powiązane systemy zarządzania, tworząc finalnie jeden zintegrowany system zarządzania jakością.

Proces zarządzania ryzykiem
Proces zarządzania ryzykiem wykorzystywany jest przez dwa kolejne procesy, ściśle zintegrowane z procesem utrzymania jakości danych. Mówimy tutaj o procesach zarządzania Architekturą Korporacyjną oraz zarządzania definicją wymagań w projekcie.

Przy okazji zarządzania jakością danych, warto wskazać procesy w organizacji, odpowiedzialne za identyfikowanie niskiej jakości danych, która wpływa na wykonywanie działań biznesowych. Są to procesy takie jak zarządzanie incydentami, zarządzanie problemami oraz zarządzanie zmianą.

Zgodnie ze wskazówkami Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącymi zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach, podczas budowania w organizacji systemu zarządzania jakością danych, należy wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia. Wytyczna 8 KNF wskazuje na potrzebę stworzenia odpowiednich standardów. Za najbardziej wartościowe dla zapewnienia jakości danych uznajemy:

 • referencyjna architektura integracji aplikacji;
 • właścicielstwo danych;
 • kanoniczny model danych;
 • re-inżynieria danych;
 • profilowanie danych;
 • walidacja danych;
 • klasyfikacja danych;
 • model informacyjny.

Oczywiście, liczba zabezpieczeń w obszarze zarządzania jakością danych jest znacznie większa. Włączenie odpowiednich zabezpieczeń do procesów organizacji jest zależne od wymagań, zebranych w czasie ustanawiania systemu zarządzania jakością danych oraz później, w procesach utrzymania tego systemu.

Wytyczna 8 i Rekomendacja D KNF

Po omówieniu wymaganych elementów, dokonajmy mapowania wymagań Wytycznej 8 KNF lub jej odpowiednika w Rekomendacji D na przestawione bloki architektoniczne. Pozwoli to wskazać, w których procesach i komórkach organizacji powinniśmy wprowadzić odpowiednie wytyczne czy standardy.

 • Pierwsze szczegółowe wymaganie mówi o potrzebie skatalogowania informacji o danych oraz relacjach do procesów, aplikacji IT oraz aktorów. Narzędzie spełniające to wymaganie to repozytorium architektury.
 • Kolejne szczegółowe wymaganie mówi o konieczności budowy modeli danych dla wybranych grup danych, pokazaniu przepływu między systemami informatycznymi oraz opracowaniu odpowiednich zasad. W naszym podejściu pokazaliśmy, w jaki sposób budować architekturę danych, aby uwzględnić wskazane potrzeby w logicznym modelu danych. Wskazaliśmy także wybrane zabezpieczenia będące implementacją zasad np. Architektura Referencyjna Systemów Transakcyjnych.
 • Następnie Wytyczna 8 wskazuje na konieczność przypisania właścicieli do danych. Punkt ten jest adresowany do polityki zarządzania jakością danych. Główne obowiązki i odpowiedzialność właścicieli danych opisywane są ramach procesów planowania strategicznego, zarządzania Architekturą Korporacyjną oraz zarządzania zmianą.
 • Kolejne wymagania szczegółowe KNF wskazują na potrzebę stworzenia sformalizowanych zasad zarządzania jakością. Omówiliśmy detalicznie, jak zbudować system zarządzania jakością, który realizuje wszystkie te wymagania. KNF wymaga ponadto stworzenia kultury organizacyjnej, kładącej nacisk na zapewnienie odpowiedniej jakości danych. W proponowanym przez nas podejściu, kluczem do realizacji tego wymagania jest odpowiednie premiowanie pracowników za wprowadzanie danych o wysokiej jakości, np. sprzedawców za wprowadzania danych o kliencie, kredycie, czy polisie. Jest to jedno z kluczowych zabezpieczeń w naszym systemie zarządzania jakością danych.
 • W ostatnim wymaganiu, KNF wskazuje potrzebę wskazania odpowiedniego komitetu do zarządzania jakością danych. Pokazaliśmy ścisłą korelację między ryzykiem organizacji, a jakością danych. Zatem komitetem odpowiednim do spraw zarządzania jakością danych powinien zostać komitet ryzyka. Warto tu zwrócić uwagę, że w proponowanym przez nas procesie ustanowienia systemu zarządzania jakością danych wykorzystujemy zarządzanie ryzykiem. Dzięki temu produkty procesu i cały proces jest zrozumiały przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem.