ZASTOSOWANIE BIZNESOWE

Moduł kategoryzacji służy do analizy rachunku bankowego pod kątem typów dokonywanych transakcji a także do uzyskania dodatkowych informacji o użytkowniku rachunku poprzez stworzenie profili behawioralnych.

Transakcje widoczne na rachunku bankowym są zbiorem danych niejednorodnym, otwartym o wysokim stopniu granulacji. Ich ilość oraz różnorodność sprawia, iż proces analizy manualnej jest pracochłonny oraz niemożliwy do pełnej standaryzacji. Z racji na wspomnianą charakterystykę danych nie jest on także możliwy w sposób bezpośredni do analizy automatycznej. Dzieje się tak, gdyż bez odpowiedniej obróbki danych systemy komputerowe nie są w stanie zinterpretować opisów transakcji, także ich odbiorców i nadawców w sposób pozwalający na wykorzystanie danych transakcyjnych w strategiach biznesowych. Z punktu widzenia systemów IT jedynie kwotowe wartości transakcji są interpretowalne na zasadach matematycznych i można w sposób łatwy kreować reguły w oparciu o ten typ danych. Wykorzystanie jedynie wiedzy o wartościach transakcji bez zrozumienia jakościowych jej cech, czyli jej typu nie pozwala na uzyskanie maksymalnych efektów z posiadanych zbiorów danych.

Głównym zadaniem modułu kategoryzacji jest umożliwienie interpretacji danych transakcyjnych z rachunku bankowego poprzez ich ustrukturyzowanie. Każdej z transakcji przypisywany jest jeden z góry określonych typów takich jak np.: dochody, zakupy, hazard, pożyczki, windykacja. W wyniku kategoryzacji (przypisania znacznika każdej z transakcji) powstają wspólne grupy transakcji, a zbiór składający się z setek lub tysięcy różnorodnych tytułów przelewów zostaje sprowadzony do grup jednorodnych jakościowo. Dzięki kategoryzacji dane stają się możliwe do wykorzystania w oparciu o jasne biznesowe reguły zarówno w procesach manualnych jak i automatycznych.

Instytucje finansowe będące naszymi klientami wykorzystują dane przetworzone przez moduł kategoryzacji w następujących procesach:

 • manualna/automatyczna weryfikacja klienta:
  • potwierdzenie dochodów
  • weryfikacja anty-fraud na podstawie geolokalizacji transakcji
  • weryfikacja danych podanych w formularzu aplikacyjnym o pożyczkę
 • zarządzanie ryzykiem
  • dane wejściowe do modeli scoringowych
  • wszelkiego typu reguły decyzyjne
 • windykacja – na podstawie danych teleadresowych pozyskanych z transakcji
 • marketing:
  • dedykowane kreacje marketingowe dla klientów o określonych profilach transakcyjnych
  • cross sell produktów w przypadku wykrycia konkretnych typów transakcji na rachunku

FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU

Jedyne dane wykorzystywane przez moduł kategoryzacji to dane transakcyjne z rachunku bankowego. Wykorzystywane zmienne to data wykonania /rozliczenia transakcji, jej tytuł, strony transakcji (płatnik i odbiorca) a także jej kwota, waluta oraz informacja czy transakcja była uznaniem czy obciążeniem rachunku. Na podstawie powyższych danych moduł przygotowuje następujące informacje zwrotne:

Podstawowa kategoryzacja

Do każdej transakcji przypisywany zostaje jeden znacznik z zamkniętego katalogu typów transakcji. Identyfikowane są dzięki temu:

 • dochody
 • standardowe transakcje kosztowe takie jak: zakupy, abonamenty, wydatki związane z samochodem, ubezpieczeniami, zdrowiem, podróżami, itp.
 • wpływy i wypływy bezpośrednio związane ze zdolnością kredytową takie jak otrzymane i spłacane pożyczki w bankach, SKOKach i instytucjach pożyczkowych a także spłaty na poczet windykacji oraz zajęcia komornicze
 • transakcje związane z ryzykiem takie jak przepływy związane z hazardem oraz inwestycjami na rynku forex

Dzięki dodaniu typu transakcji otrzymujemy możliwość grupowania oraz filtrowania danych a co za tym idzie ich interpretacji oraz badania sytuacji i profilu klienta. Kategoryzacja w obecnej wersji oprogramowania jest co do zasady jednowymiarowa co znaczy, że do każdej transakcji przypisany jest tylko jeden znacznik. Część transakcji jest możliwa do opisania przez kilak typów i w takim wypadku wybierany jest ten który niesie największą wartość informacyjną. Odstępstwem od reguły są przychody na rachunku zidentyfikowane jako szeroko pojęte wynagrodzenie, gdzie system określa jeszcze drugi wymiar, którym jest szczegółowy typ wynagrodzenia (np. UoP, zlecenie, FV, premia, itp.)

Agregaty oraz dynamika zmiennych w czasie

Jest to grupa ponad 1000 predefiniowanych zmiennych, które są wyliczane jako sumy kwot oraz ilości transakcji określonego typu w określonym czasie. A także różnice w czasie w poszczególnych typach transakcji.

Przykładowe agregaty:

 • kwota otrzymanych chwilówek w ostatnich 30 dniach
 • ilość transakcji związanych z rozrywką w okresie od 60 do 90 dni przed datą wyciągu
 • różnica w kwocie spłacanych rat w bankach w obecnym miesiącu w stosunku do poprzedniego

Agregaty te mogą być wykorzystane w procesie oceny ryzyka w regułach decyzyjnych. Jest to również baza danych przygotowana pod budowę modeli scoringowych. Na etapie wdrożenia systemu agregaty mogą zostać całkowicie sparametryzowane pod Państwa wymogi.

Jedynym warunkiem jest to, aby nadal opierały się o kategorie transakcji obecnie zdefiniowane w systemie.

Identyfikacja dochodu

W tej części odpowiedzi moduł zwraca informacje o dochodach klienta w rozbiciu na konkretne typy dochodów wraz z uwidocznieniem danych pracodawcy lub kontrahenta w przypadku dochodów uzyskiwanych na podstawie faktur vat. Dodatkowo tak jak w przypadku agregatów system zwraca kilkaset zmiennych grupujących dochody w określonych przedziałach czasowych.

Informacja o dochodach może być wykorzystywana w procesie weryfikacji osoby aplikującej o pożyczkę, natomiast agregaty przy budowie modeli scoringowych.

Profil klienta

Moduł kategoryzacji przeszukuje dane z rachunku bankowego pod kątem informacji pozwalających określić zdefiniowane cechy właściciela rachunku. System zwraca informacje o takich cechach jak to czy właściciel / użytkownik rachunku ma dzieci, samochód, własne mieszkanie, abonament telefoniczny, czy wyjeżdża za granicę, czy prowadzi imprezowy tryb życia, itp.

Ta funkcjonalność systemu dostarcza danych pozwalających na profilowanie pod kątem behawioralnym. Wykorzystywana jest przez instytucje finansowe w procesach oceny ryzyka oraz marketingu.

Skip tracing

Funkcjonalność dostarczająca danych dla procesu windykacji. System zwraca wszystkie odnaleziona na rachunku dane teleadresowe użytkownika rachunku takie jak adresy, numery telefonów, adresy mail, dane pracodawcy.

Aktywność na rynku finansowym

Funkcjonalność ma na celu przedstawienie jak najpełniejszego obrazu zdolności kredytowej poprzez wskazanie produktów kredytowych z których korzysta użytkownik badanego rachunku bankowego oraz instytucji finansowych z których usług korzysta. Pierwsza część danych zwracanych przez niniejsza funkcjonalność systemu to informacja czy któryś z produktów takich jak karta kredytowa, pożyczka bankowa, pożyczka z firmy pożyczkowej lub też kredyt hipoteczny są w posiadaniu badanej osoby. Na kolejnym etapie zwracane są listy banków oraz firm pożyczkowych które są dostarczycielami wyżej wymienionych produktów. System zwraca także listę aplikacji do firm pożyczkowych w których użytkownik rachunku aplikował o pożyczkę.

Niniejsza funkcjonalność posiadając dokładne zbadać informacje o przepływach finansowych związanych z produktami kredytowymi.

Geolokalizacja

Funkcjonalność systemu odpowiedzialna za wyszukanie transakcji dokonanych fizycznie w określonym miejscu oraz oczyszczenie danych i przedstawienie ich w czytelnej formie adresu. System zwraca datę, kwotę, kraj, miasto oraz ulicę gdzie wykonana była transakcja. Dzięki niniejszym danym możliwe jest określenie powtarzalnych, sezonowych oraz jednorazowych miejsc przebywania użytkowania rachunku bankowego. Dane możliwe do wykorzystania w procesie zarządzania ryzykiem (antyfraud) a także w marketingu targetowanym geograficznie.