Krajowa Izba Rozliczeniowa jest kluczowym podmiotem infrastruktury polskiego systemu płatniczego, który świadczy usługi rozliczeniowe i zapewnia rozwiązania dla sektora bankowego i płatniczego. Dostarczana przez KIR usługa Ognivo umożliwia szybką komunikację online pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową. Wykorzystanie Ognivo do komunikacji między podmiotami zapewnia znaczne oszczędności finansowe i czasowe, zwiększa też bezpieczeństwo takiej korespondencji.

Dzięki integracji z Ognivo można w prosty sposób uzyskać dane, takie jak informacje o:

  • rachunkach bankowych dłużników – funkcjonalność ta umożliwia organowi egzekucyjnemu pozyskanie informacji, czy dany bank prowadzi rachunek dla konkretnego podmiotu lub dłużnika
  • rachunkach bankowych danej osoby – dzięki tej funkcjonalności posiadacz rachunku może odszukać własne „zapomniane” rachunki bankowe oraz imienne rachunki członka SKOK; funkcjonalność ta umożliwia również odszukanie rachunków spadkodawcy przez spadkobiercę.

Moduł KIR przez integrację z usługą Krajowej Izby Rozliczeniowej zapewnia również wsparcie procesów:

  • zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego – organy egzekucyjne, takie jak banki komercyjne i spółdzielcze, komornicy sądowi, ZUS, Izba Administracji Skarbowej, czy też urzędy, mają możliwość zajęcia wierzytelności przy pomocy Ognivo
  • przenoszenia rachunków płatniczych – dzięki integracji z Ognivo, informacje o przenoszonym rachunku mogą szybko trafić z dotychczasowego banku klienta do jego nowego banku, z zachowanym bezpieczeństwem i jednoznacznością danych.