Rejestr Dowodów Osobistych to centralna i ogólnokrajowa baza danych, w oparciu o którą rozpatrywane są wszelkie sprawy związane z wydawaniem i unieważnianiem polskich dowodów osobistych. Organem sprawującym pieczę nad prawidłowym funkcjonowaniem RDO jest Ministerstwo Cyfryzacji.

Dane potwierdzane są w trybie ograniczonej transmisji danych. Udostępnienie danych w tym trybie potwierdza istnienie albo nieistnienie ważnego dowodu osobistego zawierającego określony zakres danych.

W trybie ograniczonej teletransmisji danych porównaniu podlegają:

  • imię(imiona)
  • nazwisko
  • numer PESEL
  • seria i numer dowodu osobistego
  • data wydania dowodu osobistego
  • termin ważności dowodu osobistego