Jednym z fundamentalnych zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest pełnienie funkcji Ośrodka Informacji, który jest odpowiedzialny za zbieranie i udostępnianie uprawnionym podmiotom, przewidzianych ustawowo danych ubezpieczeniowych. Ma to na celu ułatwienie poszkodowanym w kolizjach i wypadkach drogowych dochodzenia roszczeń oraz likwidacji szkody. W ramach Ośrodka Informacji gromadzone są dane dotyczące: zawartych umów ubezpieczenia komunikacyjnego OC i AC, zdarzeń drogowych skutkujących odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń oraz odszkodowań, wypłaconych z zawartych umów ubezpieczeniowych.

Informacje zawarte w OI UFG pozyskiwane są od zakładów ubezpieczeń, które mają obowiązek przekazywania do UFG informacji dotyczących zarówno zawartych, jak i odnowionych umów ubezpieczenia oraz wszelkich zdarzeń komunikacyjnych rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą zakładów ubezpieczeń.

Moduł UFG oferuje następujący zakres usług:

  • usługa „pobierz HistorięUbezpieczeń (ZPP5)”
  • usługa „pobierz Szkody (ZPP3)”
  • UFG usługa wzbogacona: „Udostępnij Posiadacz Pojazdu”
  • CEP usługa „Identyfikacja PojazduZaklad Ubezp.”